Het pesten moet nu stoppen

We staan regelmatig slachtoffer[tje]s van pesten, misbruik en geweld bij die door meerdere oorzaken psychisch letsel ontwikkelen, waardoor ze nu als kind en mogelijkerwijs later op volwassen leeftijd geconfronteerd worden met allerlei kosten zoals van een psycholoog, studievertraging en uiteindelijk ook misschien verlies aan verdienvermogen in de zin van gemiste carrièrekansen.

Een school heeft zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Dit is in overeenstemming met het arrest Kayak/Turkije van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), waarin werd overwogen dat het aan de school is om zorg te dragen voor een veilige omgeving voor leerlingen.

De vraag die dan voorligt, is of de school onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor de school jegens de leerling die als gevolg daarvan schade lijdt aansprakelijk is. Dat heeft hiermee te maken dat de zorgplicht van een school zich enkel richt op het voorkomen/beperken van een onrechtmatig gedrag (pesten) van een derde (pester). Het gaat hier dus om onrechtmatig nalaten dan wel toerekenbaar tekortschieten van de school, waardoor een student schade lijdt.

De vordering van de (gepeste)student dient dan ook gebaseerd te zijn op een schending van een zorgplicht, gelegen in onrechtmatig nalaten van de school.

Dat in zijn algemeenheid op een school voor wat betreft de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen, een (zorg)plicht rust, is inmiddels vaste rechtspraak geworden. Waar de rechters echter naar kijken, blijft uiteraard altijd sterk verweven met de specifieke feiten en omstandigheden van het geval, maar er zijn wel richtlijnen op basis waarvan de schending van de zorgplicht kan worden beoordeeld (JA 2007/129 Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 14 februari 2007, 42982/HA ZA 06- 1098; LJN BA1541. Mr. Brouwer), zoals:

  • Waargenomen gevaarsituatie
  • Concreet toezicht/algemeen toezicht
  • Voorzorgsmaatregelen

Contact
Bij een dergelijke moeilijke materie is het begrijpelijk dat u een specialist nodig heeft om u hierin te begeleiden. Onze deskundigen helpen bij zaken die een grote invloed hebben op uw leven. We hebben jarenlange ervaring en specialistische kennis op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid. Heeft u vragen? Stuur ons dan gerust een bericht. Het kost u helemaal niets en daar wordt u altijd wijzer van.